tIk-cn-bp-sS HÐmw e|w
 
1951 November 27, Tuesday
 
tIkcnb-psS Bcw-`w
{io. i©-á-imkv{Xn DçsÔ-sS-bpè tImgn-t|msº {]apJ kwL-{]-háÃI-cmWv  1951ã tIkcn Bcw-`n-|mË Xocp-am-\n-®-Xv. 1962 Pqsse 23\v lnÎp-ömË {]Im-iË {Skvâv cq]o-I-cn-|p-Ibpw tIk-cn- Cu {S-kvânsÒ DS-a-ö-X-bn-em-hp-Ibpw sNbvXp. ]ºm-f-Ãnã \nÐv ]ncn¹v lnÎp-ömË kam-Nm-dnsÒ tImgn-t|mSv teJ-I-\mbn FÃnb Xe-tîcn kztZin Fw. cmL-hË Xma-kn-bmsX tIkcn amt\-Pá Npa-X-e-tb-sâ-Sp-Ãp. AtÉlw Cu ]Z-hn-bnã tIk-cnsb XsÒ Pohn-X-Zu-Xy-ambn Gsâ-Spà AtÉlw AXn-\mbn PohnXw kaáÔn®p. Btcm-Ky-{]-iv\-ªsf XpSáÐv AtÉlw amt\-Pá öm\w Hgn-¹-Xns\ XpSáÐv AUz.]n.sI. {ioIpamá tIkcn amt\-Pdpw lnÎp-ömË {]Im-iË {SkvânsÒ amt\-PnwKv {Skvân-bp-ambn tkh-\-a-\p-jvTn-|pÐp.
 
Printed and Published by Adv. P.K.Sreekumar for Hindustan Prakasan Trust
Swasthidisha, Chalappuram, Kozhikode - 673 002.
 
All rights reserved. © Kesari Weekly
HOME    |    HISTORY     |     E-WEEKLY    |     SUBSCRIPTION     |     GALLERY     |     CONTACT
tIk-cn-bp-sS
Ncn{XÃmfnte-bv|v
 
kzkvXn-Zni-bntebv|v
kpháÁ-P-bÌn háj-ÃnemWv tIkcn kzÌw sIºnSÃn-te|v amdnbXv. 2001 Unkw-_á 3\mWv Nme-Ôp-dsà kzkvXn-Zni FÐ t]cpè öm]-\-Ãn-te|v tIk-cn-bpsS FUn-tâm-dn-bã, amt\-PvsaÒv hn`m-K-ªç {]háÃn-|pÐ Hm^o-kp-Iç {]háÃ\w Bcw-`n-®Xv. Bá Fkv-Fkv Z¢n-W-­-]qáê-t¢{X {]Nm-cIv FË. IrjvW-Ôm-Pn- ]pXnb sIºn-S-ÃnsÒ DZvLm-S\w \ne-hn-f|v  sImfpÃn \náê-ln-®p.
 
 
Associated Web Links
Associated Web Links
Associated Web Links