No products in the cart.

No products in the cart.

ആർഷം

ഋഷിപ്രോക്തമായ സംസ്കാരമായതിനാലാണ് ആർഷഭാരത സംസ്കാരമെന്നു ഭാരതീയ സംസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്നത്. തപോധനന്മാരായ ഋഷിമാരുടെ അനുഭൂതിസമ്പന്നമായ ദർശനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പംക്തിയാണ് ആർഷം. ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും അടുത്തറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനമൊഴികൾ ഈ താളുകളിൽ വായിക്കാം.

യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ( ഉപനിഷത്തുകള്‍ ഒരു പഠനം 3)

''അസൂര്യാ നാമ തേ ലോകാ അന്ധേന തമസാവൃതാ: താംസ്‌തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേ ചാത്മഹനോ ജനാ:'' സൂര്യതേജസ്സ് എത്താത്ത ലോകങ്ങള്‍ അറിവില്ലായ്മയാലും അജ്ഞാനത്താലും അന്ധകാരത്താലും മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വയം...

Read more

മനസ്സിന്റെ പഞ്ചക്ലേശങ്ങള്‍ (യോഗപദ്ധതി 32)

പതഞ്ജലിയുടെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം അഞ്ച് ക്ലേശങ്ങളാണ് മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്. 'അവിദ്യാ, അസ്മിതാ, രാഗ, ദ്വേഷ, അഭിനിവേശാ: ക്ലേശാ:' (യോ. സൂ. 2-3) ക്ലേശം എന്നാല്‍ വിപര്യയങ്ങള്‍ ആണെന്നാണ്...

Read more

യജ്ഞസംസ്കാരം ( ഉപനിഷത്തുകള്‍ ഒരു പഠനം 2)

''സനാതനധര്‍മ്മമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയത'' എന്ന് മഹര്‍ഷി അരവിന്ദന്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. സനാതനധര്‍മ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വേദങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളുടെ തനിമ ചോരാതെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന സാംസ്‌കാരിക പാഠങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുകള്‍. 'വേദാന്തം' എന്ന...

Read more

ബദ്ധപത്മാസനം (യോഗപദ്ധതി 31)

ഏറ്റവും പ്രാചീനവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ആസനമാണ് പത്മാസനം. ധ്യാനത്തിനു പറ്റിയ ആസനമാണ് പത്മാസനം. മിക്ക ദേവന്മാരുടെയും ദേവതകളുടെയും രൂപം പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ കാണാം. ഭാരതീയ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും...

Read more

ഉപനിഷത്തുകള്‍- ഒരു പഠനം

ഉപനിഷത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം ആ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനസ്സിലിരുത്തണം. 'ഷദ്' അഥവാ 'സദ്' എന്ന സംസ്‌കൃത ധാതു പദത്തിനോട് 'ഉപ' 'നി' എന്നീ ഉപസര്‍ഗ്ഗങ്ങളും 'കൃത്' എന്ന...

Read more

മനസ്സിന്റെ അഞ്ച് അവസ്ഥകള്‍ (യോഗപദ്ധതി 30)

യോഗസൂത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാമത്തേതിന് (അഥ യോഗാനുശാസനം) വ്യാസമുനി നല്കിയ ഭാഷ്യത്തില്‍ യോഗം സമാധിയാണെന്നും ആ സമാധി എല്ലാ ഭൂമി (അവസ്ഥ) യിലും ഉള്ള ചിത്തത്തിന്റെ ധര്‍മ്മമാണെന്നും പറയുന്നു. ചിത്തത്തിന്...

Read more

ഗരുഡാസനം (യോഗപദ്ധതി 29)

പുരാണപ്രസിദ്ധനാണ് ഗരുഡന്‍;മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമാണ്. ഒരു പക്ഷിക്ക് തന്റെ പറക്കാനുള്ള സാമര്‍ത്ഥ്യവും ബലവും കരുത്തും കൊണ്ട് ലോക രക്ഷകനായ ദേവന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകാന്‍ കഴിയുന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും മാതൃകയാണ്. ഇരുട്ടില്‍...

Read more

ശിവസംഹിത (യോഗപദ്ധതി 28)

ശിവന്‍ പാര്‍വതിക്കുപദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യോഗ ഗ്രന്ഥമാണ് ശിവസംഹിത. ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിനെയറിയില്ല. അഞ്ചദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 600 ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍. ഹഠയോഗ ഗ്രന്ഥമെന്നാണ് ഇതിനെ പലരും വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍...

Read more

നാവാസനം(യോഗപദ്ധതി 27)

നാവം എന്നാല്‍ തോണി. അപി ചേദസി പാപേഭ്യ: സര്‍വേഭ്യ: പാപകൃത്തമ: സര്‍വം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി (ഭ.ഗീ. 4.36 ) അര്‍ജ്ജുനാ! നീ സര്‍വ പാപികളിലും വെച്ച്...

Read more

സാംഖ്യദര്‍ശനത്തിലെ 25 തത്വങ്ങള്‍ (യോഗപദ്ധതി 26)

സാംഖ്യദര്‍ശനമാണ് യോഗ ദര്‍ശനത്തിന്റെ താത്വിക പശ്ചാത്തലം. പലപ്പോഴും പാതഞ്ജലയോഗ ദര്‍ശനത്തെ സേശ്വര സാംഖ്യം എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യോഗ ദര്‍ശനത്തെ ആഴത്തിലറിയാന്‍ സാംഖ്യം പഠിക്കേണ്ടിവരും. സാംഖ്യമെന്നതിന് ജ്ഞാനമെന്നര്‍ഥമുണ്ട്....

Read more

പാദഹസ്താസനം (യോഗപദ്ധതി 25)

കാലും (പാദം) കയ്യും ( ഹസ്തം) ചേരുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഈ പേരു വന്നത്. ചലനത്തെ, അധ്വാനത്തെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാന കര്‍മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കാലും കയ്യും. അവയുടെ സ്വാധീനവും...

Read more

അദ്വയ താരകോപനിഷത് (യോഗപദ്ധതി 24)

ഇരുപത് യോഗ ഉപനിഷത്തുകളില്‍ പെടുന്നതാണ് അദ്വയ താരകോപനിഷത്ത്. ഇതില്‍ ഗദ്യവും പദ്യവുമായി 19 മന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ശുക്ലയജുര്‍വേദത്തിലാണ് ഇത് ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അധികാരിയെ (പഠിക്കാനുള്ള അര്‍ഹതയെ) പറയുന്നു. 'ശമാദി...

Read more

കാകാസനം (യോഗപദ്ധതി 23)

രാമായണത്തില്‍ സീത ഹനുമാന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അടയാളവാക്യം കാക്കയുടെ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട കഥയാണ്. ഉണക്കാനിട്ട സാധനങ്ങള്‍ കൊത്തിത്തിന്നുന്ന കാക്കയുടെ സ്വഭാവം അന്നും ഇന്നും ഒന്നുതന്നെ. ശ്രാദ്ധത്തിന് ഇടുന്ന...

Read more

ക്ഷുരികോപനിഷത് (യോഗപദ്ധതി 22)

ഇരുപത് യോഗ ഉപനിഷത്തുകള്‍ ഉണ്ട്. യോഗ വിഷയങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകള്‍ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പേരു കിട്ടിയത്. അവയിലൊന്നാണ് ക്ഷുരികോപനിഷത്ത്. 24 ശ്ലോകങ്ങളേ ഈ ഉപനിഷത്തിലുള്ളൂ....

Read more

ഉത്താന മണ്ഡൂകാസനം (യോഗപദ്ധതി 21)

മണ്ഡൂകമെന്നാല്‍ തവള. ഇവയ്ക്ക് ഇരുത്തിയ സ്ഥലത്തിരിക്കാത്ത പ്രകൃതമാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ താളത്തില്‍ നിറുത്താന്‍ നിസ്സാരന്മാരാണെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന ജന്തുക്കളും ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടല്‍ കൊണ്ട് ഇവയുടെ എണ്ണം...

Read more

ഘേരണ്ഡ സംഹിത (യോഗപദ്ധതി 20)

അത്യന്തം പ്രായോഗികമായ ഒരു ഹഠയോഗ ഗ്രന്ഥമാണ് ഘേരണ്ഡ സംഹിത. ഒരിക്കല്‍ ചണ്ഡകപാലിയെന്ന യോഗശാസ്ത്ര ജിജ്ഞാസുവായ രാജാവ് ഘേരണ്ഡനെന്ന മുനിയുടെ ആശ്രമത്തില്‍ ചെന്ന് 'ഘടസ്ഥ യോഗ'ത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു ഘടമെന്നാല്‍...

Read more

മയൂരാസനം (യോഗപദ്ധതി 19)

ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പക്ഷിയാണ് മയൂരം അഥവാ മയില്‍. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ എപ്പോഴും മയില്‍പ്പീലി ചൂടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടു തന്നെ. മയില്‍പ്പീലി കണ്ടാല്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനെ ഓര്‍ക്കാത്ത ഭാരതീയനില്ല. പാണ്യോസ്തലാഭ്യാമവലംബ്യ ഭൂമിം തത്...

Read more

സ്വര യോഗം (യോഗപദ്ധതി 18)

സ്വരമെന്നാല്‍ ഇവിടെ ശ്വാസം. സംഗീതത്തിലെ സ്വരമല്ല. ശ്വാസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ താന്ത്രികവശങ്ങളാണ് ശിവ സ്വരയോഗമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ജീവന്റെ ലക്ഷണമായ ശ്വാസം ഇല്ലാതെ സാധാരണ നിലയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മൂന്നു...

Read more

മണ്ഡൂകാസനം (യോഗപദ്ധതി 17)

ചക്ഷുഃശ്രവണ ഗളസ്ഥമാം ദര്‍ദ്ദുരം ഭക്ഷണത്തിനപേക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ കാലാഹിനാ പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും ആലോല ചേതസാ ഭോഗങ്ങള്‍ തേടുന്നു. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ വരികളാണിവ. ചക്ഷു: ശ്രവണന്റെ (കണ്ണു കാതായവന്റെ,...

Read more

ആയുര്‍വേദത്തിലെ യോഗം (യോഗപദ്ധതി 16)

ആയുര്‍വേദത്തിലെ മരുന്നുകള്‍ യോഗങ്ങളാണ്; കൂടിച്ചേര്‍ന്നവയാണ്. അതായത് പലതരം പച്ചമരുന്നുകള്‍ ചേര്‍ന്ന ഒരു യോഗമാണ് (ചേര്‍ച്ചയാണ്) ഒരു കഷായമോ എണ്ണയോ ലേഹ്യമോ ഒക്കെയായി മാറുന്നത്. എന്നാല്‍ ഞാനിവിടെ പറയാന്‍...

Read more

നൗളി (യോഗപദ്ധതി 15)

അമന്ദവേഗേന തുന്ദം ഭ്രാമയേദുഭ പാര്‍ശ്വയോ: സര്‍വരോഗാന്‍ നിഹന്തീഹ ദേഹാനല വിവര്‍ധനം. (ഘേരണ്ഡ സംഹിത 1 - 52 ) വയറിനെ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും വേഗത്തില്‍ ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് നൗളി...

Read more

യോഗ ചികിത്സ (യോഗപദ്ധതി 14)

യോഗ ചികിത്സ അഥവാ യോഗാ തെറാപ്പി അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സാങ്കേതിക പദമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റില്‍ AYUSH (Ayurveda, Yoga and naturopathy, Unani, Siddha,...

Read more

പശ്ചിമ താനാസനം (യോഗപദ്ധതി 13)

പ്രസാര്യ പാദൗ ഭുവി ദണ്ഡരൂപൗ ദോര്‍ഭ്യാം പദാഗ്രദ്വിതയം ഗൃഹീത്വാ ജാനൂപരിന്യസ്ത ലലാടദേശോ വസേദിദം പശ്ചിമതാനമാഹു: (ഹഠയോഗ പ്രദീപിക - 1. 28) (നിലത്ത്, കാലുകള്‍ വടി പോലെ...

Read more

സമാധി തത്വം (യോഗപദ്ധതി 12)

പതഞ്ജലി മഹര്‍ഷിയുടെ യോഗദര്‍ശനമാണ് യോഗ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. അത് സൂത്രരൂപത്തില്‍ അതായത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിന് നല്ല ഭാഷ്യമോ സഹായക...

Read more

ഭുജംഗാസനം (യോഗപദ്ധതി 11)

ഭുജംഗമെന്നാല്‍ പാമ്പ്. ഭുജം(കൈത്തണ്ട)കൊണ്ട് ഗമിക്കുന്നത് എന്നും ഭൂമിയില്‍ ജംഗമിക്കുന്നത്, ഇഴയുന്നത് എന്നും വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം. ഭുജംഗാകാര രൂപേണ മൂലാധാരം സമാശ്രിതാ ശക്തി: കുണ്ഡലിനീ നാമ ബിസതന്തു നിഭാƒശുഭാ...

Read more

ഭഗവദ്ഗീത യോഗശാസ്ത്രം (യോഗപദ്ധതി 10)

ഭഗവദ്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് 'ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്‌ത്രേ ............ യോഗോ നാമ ..... ധ്യായ:' എന്നാണ്. അതായത് ഗീത യോഗശാസ്ത്രമാണ് എന്ന്....

Read more

വജ്രാസനം (യോഗപദ്ധതി 9)

അഥേന്ദ്രോ വജ്രമുദ്യമ്യ നിര്‍മ്മിതം വിശ്വകര്‍മണാ മുനേഃ ശുക്തിഭിരുത്സിക്തോ ഭഗവത്തേജസാന്വിത: (ഭാഗവതം. 6-10- 13) പിന്നീട് (ദധീചി ) മുനിയുടെ അസ്ഥി (ശുക്തി)കളില്‍ നിന്നു വിശ്വകര്‍മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വജ്രായുധം...

Read more

യോഗ എപ്പോള്‍? എങ്ങിനെ? (യോഗപദ്ധതി 8)

യോഗ പഠിപ്പിക്കല്‍ ഒരു തൊഴിലല്ല, സാധനയാണ്. യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് വിനയം വേണം. ഒരു ദൈവിക ശക്തിയുടെ ഉപകരണമാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടാവണം. യോഗ പഠനം ഗുരു പരമ്പരയാ നടക്കുന്നതാണ്....

Read more

അര്‍ധകടി ചക്രാസനം (യോഗപദ്ധതി 7)

ചക്രവത് പരിവര്‍ത്തന്തേ ദുഃഖാനി ച സുഖാനി ച സുഖ ദുഃഖങ്ങള്‍ വയലിലെ ജലചക്രം പോലെ കറങ്ങി വരും. രണ്ടും സ്ഥിരമായി നില്‍ക്കില്ല. നമ്മള്‍ സുഖം കൂടുതല്‍ സമയം...

Read more

യോഗ: ആത്മീയസാധന (യോഗപദ്ധതി 6)

ആസനങ്ങളും വ്യായാമവും തമ്മിലുള്ള, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടെന്നു വരുന്ന ചില താരതമ്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ പറയാം. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വീക്ഷണമായി എടുത്താല്‍ മതി. ജീവിതത്തിന്റെ പൂര്‍ണത കണ്ടെത്താനുള്ള യാത്രയിലെ...

Read more
Page 3 of 4 1 2 3 4

Latest