കേസരി ഡിജിറ്റല്‍ ആർക്കൈവ് 1951-2010

1,500.00

1951 മുതല്‍ 2010 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേസരി വാരികയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കോപ്പി അടങ്ങിയ ആർക്കൈവ്  12 DVDകളായി ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്ത് പഴയ ശേഖരം വായിക്കാം.

Description

1951 മുതല്‍ 2010 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേസരി വാരികയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കോപ്പി അടങ്ങിയ ആർക്കൈവ്  12 DVDകളായി ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്ത് പഴയ ശേഖരം വായിക്കാം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേസരി ഡിജിറ്റല്‍ ആർക്കൈവ് 1951-2010”