കേസരി ഡിജിറ്റല്‍ ആർക്കൈവ് 1951-2010

1,500

1951 മുതല്‍ 2010 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേസരി വാരികയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കോപ്പി അടങ്ങിയ ആർക്കൈവ്  12 DVDകളായി ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്ത് പഴയ ശേഖരം വായിക്കാം.

SKU: 104 Category:

Description

1951 മുതല്‍ 2010 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേസരി വാരികയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കോപ്പി അടങ്ങിയ ആർക്കൈവ്  12 DVDകളായി ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്ത് പഴയ ശേഖരം വായിക്കാം.