No products in the cart.

No products in the cart.

വെബ് സ്പെഷ്യൽ

ആത്മീയ സംസ്‌കൃതിയുടെ പുരാവൃത്തവുമായി വയനാട്ടിലെ ജൈനക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ അതിപുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഗവേഷണ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഹൊയ്‌സാല രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നിര്‍മിച്ചു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ കണ്ടെത്തിയ ഗണപതിവട്ടത്തെ ദിഗംബര ജൈനമത...

Read more

ഹനുമാന്റെ ലക്ഷ്യബോധം

'ദേവിയെക്കണ്ടു തിരിയേ വരിക നീ രാവണനോടെതിര്‍ത്തീടുവാന്‍ പിന്നെയാം. പുഷ്‌കരമാര്‍ഗേണ പോകും നിനക്കൊരു വിഘ്‌നം വരായ്ക! കല്യാണം ഭവിക്ക തേ. മാരുതദേവനുമുണ്ടരികേ തവ ശ്രീരാമകാര്യാര്‍ത്ഥമായല്ലോ പോകുന്നു.' സമുദ്രലംഘനത്തിന് തയ്യാറായി...

Read more

രാമായണം പിറന്ന വയനാട്

'രാമായണം' ആദികാവ്യമാണ്, വാല്മീകിയായി മാറിയ രത്‌നാകരനാണ് ആദികവി. തമസാ നദിയുടെ തീരത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് 'രാമ' നാമ ജപത്തിലൂടെ മോക്ഷം നേടിയ രത്‌നാകരനില്‍ നിന്ന് ആദികാവ്യത്തിന് കാരണയായ ശ്ലോകം...

Read more

ഉപദേശധന്യം രാമായണം

ഭാഷാപിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഭക്തിനിര്‍ഭരമാണ്. വായനക്കാരെ ശ്രീരാമഭക്തിയുടെ ഉന്നതശ്രേണികളില്‍ എത്തിക്കുന്ന ഈ കൃതിയിലെ കാവ്യഭംഗിയേറിയതും അതിഗഹനവുമായ തത്ത്വോപദേശങ്ങള്‍ അനേകം പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാരാല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ...

Read more

രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ:

കൂജന്തം രാമരാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം ആരൂഹ്യ കവിതാശാഖാം വന്ദേ വാല്മീകി കോകിലം കവിതയാകുന്ന ശാഖയിലിരുന്ന് രാമരാമ എന്ന് മധുരാക്ഷരത്തെ മധുരമായി പാടുന്ന വാല്മീകി ആകുന്ന കുയിലിനെ ഞാൻ...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

Latest