No products in the cart.

No products in the cart.

കവിത

രാത്രിവണ്ടി

രാത്രിവണ്ടിയില്‍പ്പോവുകയാണയാള്‍ വിജനമേകാന്ത വീഥികള്‍ പിന്നിട്ടു കുതികുതിക്കുന്നു വണ്ടി പലപ്പൊഴും. വ്യര്‍ത്ഥമാകുലചിന്തകള്‍ തെരുതെരെ വന്നുദിക്കവേയസ്വസ്ഥനാണയാള്‍.......... വെയിലുചാഞ്ഞയിടവഴിത്താരയില്‍ നിഴലുവന്നുപതിച്ചതായ് തോന്നവേ, 'വിഷ്ണുവന്നുവോ?'യെന്നായിരംവട്ട- മമ്മചോദ്യമുതിര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാവണം വേപഥുവോടെയശാന്തമാം ചിത്തമോടെയിരിക്കിലു- 'മേട്ടനിങ്ങെത്തു'മെന്നമ്മയെ-സ്വയ- വുമാശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാമനുജത്തി. 'കൂട്ടുകാരോടു...

Read more

സമവായം

താമരപ്പൂവിതള്‍ നിന്മിഴിപോലെ- യെന്നാണോ കുറിച്ചുവയ്‌ക്കേണ്ടൂ താരകളൊക്കെയും നിന്‍ ചിരിപോലെ- യെന്നാണോ ധരിച്ചു വയ്‌ക്കേണ്ടൂ മാരിവില്ലിന്മേല്‍ തെളിഞ്ഞതാം ജാലങ്ങള്‍ നീ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെന്നോ! ഈ മഴക്കാറിന്നഴിച്ചിട്ട വാര്‍മുടി നീ...

Read more

ഗുരുപൂർണിമ

കസ്തൂരി തേടുന്ന മാനായി മാനസം സ്വത്വബോധത്തെ തിരഞ്ഞിടുമ്പോള്‍... ആത്മാവിലാഴുന്നൊരന്ധകാരത്തിന്റെ ബന്ധനം നീക്കാനലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍... ബോധോദയത്തിന്റെ ബോധനം കേള്‍ക്കാതെ ഹൃത്തടം നീറിപ്പുകഞ്ഞിടുമ്പോള്‍... ഉത്തരംകിട്ടാ സമസ്യയായ് ജീവിതം വ്യര്‍ത്ഥമെന്നോര്‍ത്തു കരഞ്ഞിടുമ്പോള്‍... ദുഃഖത്തിരകളാല്‍...

Read more

ചത്തും കൊന്നും കളി

കളിപ്പൂ 'ചത്തും കൊന്നും' കളിയിക്കൂട്ടര്‍! - തല തിരിഞ്ഞോരുസ്താദിന്റെ വെളിവറ്റൊരു ശിഷ്യര്‍! കളിയിതെന്തുകളി! - കളിക്കാര്‍ ബോംബായ് പൊട്ടി- ത്തെറിച്ച്, മാലോകരെ പൊടിച്ചു പാറ്റും കളി! നരകത്തിയ്യില്‍...

Read more

കീര്‍ത്തനക്കിളി

ആര്യനാം തുഞ്ചത്തെഴു ത്തച്ഛനെ, ശ്രീസ്വാതിയെ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങ നീ നിന്‍കാവ്യഗാനാലാപം കാവ്യനിര്‍ഝരിയുടെ കാഞ്ചനചിലങ്കയും ഗാനകൈരളിയുടെ മാണിക്യവിപഞ്ചിയും കീര്‍ത്തനക്കിളിപ്പെണ്ണേ, നിന്‍മണിച്ചുണ്ടില്‍ സ്വൈരം മേളിച്ചു തീര്‍ത്തീടട്ടെ സര്‍ഗ്ഗസംഗീതാമൃതം! കാകളി കളകാഞ്ചി...

Read more

ജന്മാന്തരം

കവിതേ നമുക്കിഷ്ടം ആകാശ,മമ്പിളി പിന്നെ കടലു- മാമ്പലും തീരവും കവിതേ പ്രണയം നറുചിരി കണ്ണിണക്കുള്ളില്‍ തെളിയും നിലാവ്. കവിതേ മരണം ചിറകടി കത്തുന്ന സൂര്യന്റെ വിസ്മയ ചുംബനം...

Read more

ആത്മവിലാസം

അലകളൊഴിഞ്ഞൊരഖണ്ഡസത്തയാം അറിവിലുണര്‍ന്നുതെളിഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോം തിരനുരപോലൊരു തോന്നല്‍ മാത്രമീ വിധിവിരിയിച്ചൊരുവിശ്വമോര്‍ത്തിടില്‍ ഗുരുചരണാംബുജതീര്‍ത്ഥസേവയാല്‍ മതിയെ മറച്ചൊരു മായ നീങ്ങിടും ഗുരുവരുളുളളില്‍ നിനച്ചിടൂ സദാ പരവെളിവായിടുമിന്നു നിശ്ചയം അഹമുടലെന്നുധരിച്ചുറങ്ങുമീ ചെറിയൊരഹന്തയകത്തടത്തിലെ പരയുടെ നിഴലെന്നോര്‍ത്തറിഞ്ഞിടില്‍...

Read more

ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

തെക്കോട്ടുദൃഷ്ടി,യശ്വത്ഥ- മൂട്ടില്‍ വാഴും തപോനിധേ! ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി,തൃപ്പാദം നമിപ്പേന്‍ ഗുരുപാദരേ! ജന്മമുക്തിവരുത്തീടാന്‍ കര്‍മ്മയോഗി ശിവാത്മകന്‍ ശുകപുരം പുരമാക്കി- വാണരുളീടുകയത്രേ തിരുമുമ്പില്‍ നമിക്കുമ്പോള്‍ മമാത്മാവില്‍ ശാന്തിഗീതം തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോള്‍ ശിവാനന്ദ...

Read more

ഗംഗാ പ്രയാണം

നടരാജന്‍ നൃത്തം തുടങ്ങി - ഗംഗ വെള്ളിമലവിട്ടിറങ്ങി. കൈലാസശൃംഗമുണര്‍ന്നു - പുണ്യ മാനസസരോവര്‍ നിറഞ്ഞു. മാനസസരോവരിലെല്ലാം - ദിവ്യ താമരപ്പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞു. ഉത്തരഖണ്ഡത്തിലെത്തി - പൂത്തു താമരപ്പൊയ്കയിലെല്ലാം....

Read more

ഇടവേള

ഇന്നു ഞാനൊന്നും മിണ്ടാ- തിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ, മൗനം മുഖരമാകട്ടെ, പണ്ടു പറയാതെ മാറ്റിവച്ച വാക്കുകള്‍ മാത്രമിന്നു വാചാലമായിടട്ടെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞു തിരിച്ചുപോകട്ടെ എന്റെ മടിയില്‍ നിന്നൂര്‍ന്നു വഴിയി-...

Read more

ഇതു നിളയല്ല

പേരാറേയെന്‍ നാടിന്റെ പേലവസ്മൃതികളില്‍ അമൃതകുംഭമേറ്റിപ്പോയ ഗന്ധര്‍വ്വ കന്യേ! ഭാരതവര്‍ഷത്തെ നിന്‍ പേരിതിലാവാഹിച്ചും നീരദസമൃദ്ധനാം സഹ്യനില്‍ തലചേര്‍ത്തും നീയൊഴുകിയ കാലം ഞങ്ങള്‍ക്കു സ്മൃതിപുണ്യം ഭാസുരേ, നീ ഞങ്ങള്‍ക്കു സല്‍ക്കാവ്യ...

Read more

വേനൽ

വെയിലല്ലതിളകൊണ്ടലാവയാണിളയില്‍വീ- ണൊഴുകിപ്പരക്കുന്നതിവിടെയെങ്ങും... ഇതുവേനല്‍ അമ്ലവെയില്‍ നീറിപ്പുറംപൊളി- ഞ്ഞലയുന്ന പൈക്കിടാവായിഭൂമി... ഹരിതം കരിഞ്ഞേ മറഞ്ഞുപോയ് മുള്‍ച്ചെടി- ത്തലപോലുമിവിടെ വാഴാത്തകാലം. അതിരില്‍ മൂവാണ്ടന്‍ തുടുത്തമാമ്പഴവുമായ് അവധിക്കിടാങ്ങളെകാത്തകാലം. ഇനിവരാതെന്നേമറഞ്ഞുപോയ്തണുവറ്റ് തണലുമില്ലാതെനില്പായിബാല്യം... കളിവീടൊരുക്കികളിച്ചമാഞ്ചുവടുകള്‍...

Read more
Page 7 of 7 1 6 7

Latest