No products in the cart.

No products in the cart.

കവിത

ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

തെക്കോട്ടുദൃഷ്ടി,യശ്വത്ഥ- മൂട്ടില്‍ വാഴും തപോനിധേ! ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി,തൃപ്പാദം നമിപ്പേന്‍ ഗുരുപാദരേ! ജന്മമുക്തിവരുത്തീടാന്‍ കര്‍മ്മയോഗി ശിവാത്മകന്‍ ശുകപുരം പുരമാക്കി- വാണരുളീടുകയത്രേ തിരുമുമ്പില്‍ നമിക്കുമ്പോള്‍ മമാത്മാവില്‍ ശാന്തിഗീതം തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോള്‍ ശിവാനന്ദ...

Read more

ഗംഗാ പ്രയാണം

നടരാജന്‍ നൃത്തം തുടങ്ങി - ഗംഗ വെള്ളിമലവിട്ടിറങ്ങി. കൈലാസശൃംഗമുണര്‍ന്നു - പുണ്യ മാനസസരോവര്‍ നിറഞ്ഞു. മാനസസരോവരിലെല്ലാം - ദിവ്യ താമരപ്പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞു. ഉത്തരഖണ്ഡത്തിലെത്തി - പൂത്തു താമരപ്പൊയ്കയിലെല്ലാം....

Read more

ഇടവേള

ഇന്നു ഞാനൊന്നും മിണ്ടാ- തിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ, മൗനം മുഖരമാകട്ടെ, പണ്ടു പറയാതെ മാറ്റിവച്ച വാക്കുകള്‍ മാത്രമിന്നു വാചാലമായിടട്ടെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞു തിരിച്ചുപോകട്ടെ എന്റെ മടിയില്‍ നിന്നൂര്‍ന്നു വഴിയി-...

Read more

ഇതു നിളയല്ല

പേരാറേയെന്‍ നാടിന്റെ പേലവസ്മൃതികളില്‍ അമൃതകുംഭമേറ്റിപ്പോയ ഗന്ധര്‍വ്വ കന്യേ! ഭാരതവര്‍ഷത്തെ നിന്‍ പേരിതിലാവാഹിച്ചും നീരദസമൃദ്ധനാം സഹ്യനില്‍ തലചേര്‍ത്തും നീയൊഴുകിയ കാലം ഞങ്ങള്‍ക്കു സ്മൃതിപുണ്യം ഭാസുരേ, നീ ഞങ്ങള്‍ക്കു സല്‍ക്കാവ്യ...

Read more

വേനൽ

വെയിലല്ലതിളകൊണ്ടലാവയാണിളയില്‍വീ- ണൊഴുകിപ്പരക്കുന്നതിവിടെയെങ്ങും... ഇതുവേനല്‍ അമ്ലവെയില്‍ നീറിപ്പുറംപൊളി- ഞ്ഞലയുന്ന പൈക്കിടാവായിഭൂമി... ഹരിതം കരിഞ്ഞേ മറഞ്ഞുപോയ് മുള്‍ച്ചെടി- ത്തലപോലുമിവിടെ വാഴാത്തകാലം. അതിരില്‍ മൂവാണ്ടന്‍ തുടുത്തമാമ്പഴവുമായ് അവധിക്കിടാങ്ങളെകാത്തകാലം. ഇനിവരാതെന്നേമറഞ്ഞുപോയ്തണുവറ്റ് തണലുമില്ലാതെനില്പായിബാല്യം... കളിവീടൊരുക്കികളിച്ചമാഞ്ചുവടുകള്‍...

Read more
Page 6 of 6 1 5 6

Latest