No products in the cart.

No products in the cart.

ഓർമ്മ

കഥ പോലെ ഒരു കാലം

കണ്ണാന്തളിമുറ്റത്തൊരു തുമ്പ മുളച്ചു തുമ്പക്കൊണ്ടന്‍പോടു തോണി ചമച്ചു തോണിത്തലക്കിലൊ- രുണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണിക്കു കൊട്ടാനും പാടാനും തുടിയും തുടിക്കോലും പറയും പറക്കോലും... പാടിത്തീരും മുമ്പെ എഴുന്നേറ്റ് പടിക്കുപുറത്തുവരണമെന്നാണ്...

Read more

Latest