കേസരി വാരിക വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ (വിദേശത്ത്)

8,000.00

കേസരി വാരിക ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഭാരതത്തിനു പുറത്ത് അന്തര്‍ദേശീയ തപാലില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഓണപ്പതിപ്പും ഈ വരിസംഖ്യയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പ്രചാരമാസത്തിൽ വരിക്കാരാകുന്നവർക്ക് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ലക്കങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.

Category:

Description

കേസരി വാരിക ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഭാരതത്തിനു പുറത്ത് അന്തര്‍ദേശീയ തപാലില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഓണപ്പതിപ്പും ഈ വരിസംഖ്യയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

You may also like…