അയ്യപ്പസരണി 2023 – ശബരിമല പ്രത്യേകപതിപ്പ്

50

അയ്യപ്പസങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍റെ ആധ്യാത്മിക തത്ത്വവും ശബരിമലതീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്‍റെ അനുഷ്ഠാനവിശുദ്ധിയുമെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ അയ്യപ്പസരണി കേസരി വായനക്കാര്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

SKU: 112 Category:

Description

അയ്യപ്പസങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍റെ ആധ്യാത്മിക തത്ത്വവും ശബരിമലതീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്‍റെ അനുഷ്ഠാനവിശുദ്ധിയുമെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ അയ്യപ്പസരണി കേസരി വായനക്കാര്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.