കേസരി ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്കുള്ള വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

1,000

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളില്‍  കേസരി വാരിക ഓണപ്പതിപ്പടക്കം ഒരു വര്‍ഷം തപാലില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ശരിയായ മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കേസരിയില്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

SKU: S104 Category:

Description

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളില്‍  കേസരി വാരിക ഓണപ്പതിപ്പടക്കം ഒരു വര്‍ഷം തപാലില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ശരിയായ മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കേസരിയില്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

You may also like…