നെയ്മുദ്ര 2022- ശബരിമല പ്രത്യേകപതിപ്പ്

50

അയ്യപ്പസങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍റെ കാലാതീതമായ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ശബരിമലതീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്‍റെ അനുഷ്ഠാനവിശുദ്ധിയുമെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഈ അക്ഷരനെയ്മുദ്ര കേസരി വായനക്കാര്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

Out of stock

SKU: 111 Category:

Description

അയ്യപ്പസങ്കല്‍പ്പത്തിന്‍റെ കാലാതീതമായ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും ശബരിമലതീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്‍റെ അനുഷ്ഠാനവിശുദ്ധിയുമെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഈ അക്ഷരനെയ്മുദ്ര കേസരി വായനക്കാര്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.