നല്‍മൊഴി തേന്‍മൊഴി – ആര്‍. ഹരി

200.00

ഭാരതീയവിജ്ഞാനത്തിലെ അമൂല്യമായ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ശേഖരത്തില്‍ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത മുത്തുകളാണ് നല്‍മൊഴി തേന്‍മൊഴി. വിവിധഭാഷകളിലെ സാഹീതിസമ്പത്തില്‍ നിന്നു ഹരിയേട്ടന്‍ മനനം ചെയ്‌തെടുത്ത ഈ മൊഴിമുത്തുകള്‍ ഭാവിതലമുറയ്ക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ്.

Out of stock

SKU: 106 Category:

Description

ഭാരതീയവിജ്ഞാനത്തിലെ അമൂല്യമായ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ശേഖരത്തില്‍ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത മുത്തുകളാണ് നല്‍മൊഴി തേന്‍മൊഴി. വിവിധഭാഷകളിലെ സാഹീതിസമ്പത്തില്‍ നിന്നു ഹരിയേട്ടന്‍ മനനം ചെയ്‌തെടുത്ത ഈ മൊഴിമുത്തുകള്‍ ഭാവിതലമുറയ്ക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ്.