കേസരി വാരിക ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്കുള്ള വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

850.00

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളില്‍  കേസരി വാരിക ഓണപ്പതിപ്പടക്കം ഒരു വര്‍ഷം തപാലില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ശരിയായ മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കേസരിയില്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

പ്രചാരമാസത്തിൽ വരിക്കാരാകുന്നവർക്ക് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ലക്കങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.

Category:

Description

ഭാരതത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളില്‍  കേസരി വാരിക ഓണപ്പതിപ്പടക്കം ഒരു വര്‍ഷം തപാലില്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ശരിയായ മേല്‍വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കേസരിയില്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

You may also like…